Προστασία αυτιών

Πωσ να προστατευθειτε σωστα?

Διαλέξτε την προσαρμοσμένη συσκευή προστασίας.

 • Προσδιορίστε την φύση του θορύβου: Σταθερός, με διακυμάνσεις, διαλειπτικός, παρορμητικός.
 • Χαρακτηρίστε τον θόρυβο στον χώρο εργασίας: Ένταση (dB) και ύψος (Hz).
 • Προσδιορίστε τη διάρκεια έκθεσης.
 • Υπολογίστε την αναγκαία απόσβεση για την επαναφορά σε ένα αποδεκτό περιβαλλοντικό επίπεδο (βλ. Οδηγία 2003/10/ΕΚ).

 

directive 2003/10/CE

 

Η απόδοση του προστατευτικού ακοής (το επίπεδο απόσβεσής του) πρέπει να είναι προοσαρμοσμένη στην αξιολόγηση του κινδύνου πάνω στη θέση εργασίας. Θα πρέπει να φέρνει τον κίνδυνο σε ένα μη νοσηρό για την υγεία επίπεδο, αποφεύγοντας οπωσδήποτε μια τυχόν υπερπροστασία που θα επέφερε την αποκοπή του χειριστή από το περιβάλλον του (συναγερμός, επικοινωνία...).

 

Τιμέσ απόσβεσησ σε επίπεδο θορύβου

Valeur d'atténuation par niveau sonore

Πωσ χρησιμοποιουνται οι τιμεσ αποσβεσησ?

3 δείκτες, από τον απλούστερο έως τον πλέον ακριβή τίθενται στη διάθεση του χρήστη:

 • SNR (Single Number Rating) (Απλοποιημένη Μείωση Θορύβου) : Μοναδική μέση τιμή απόσβεσης.
 • HML : Τιμές απόδοσης εκφρασμένες σε συνάρτηση των μέσων επιπέδων συχνότητας:
  • H : Απόσβεση του ΜΑΠ στις υψηλές συχνότητες (οξείς θόρυβοι)
  • M : Απόσβεση του ΜΑΠ στις μεσαίες συχνότητες
  • L : Απόσβεση του ΜΑΠ στις χαμηλές συχνότητες (βαριοί θόρυβοι)
 • APV (Assumed Protection Value) (Προϋποτιθέμενη Τιμή Προστασίας) : Τιμές απόσβεσης εκφρασμένες πάνω σε 8 ακριβή επίπεδα συχνοτήτων (βλ. το τεχνικό δελτίο του προστατευτικού ακοής).  

 

 

Ποσοστό χρήσησ

Taux de port

 

 

Επίπεδο θορύβου

Niveau sonore

 

 

Κρανη αντιθορυβικα

Casques antibruit

 

 

Ωτασπίδες

Bouchons d'oreille

 

Protection auditive Delta Plus